1. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die opdrachtgever (lees: degene die als client bij de opdrachtnemer in behandeling is) met de opdrachtnemer (lees: Psycholoog Yvonne Hofman) sluit, hetzij mondeling hetzij schriftelijk.

2. Afspraken

De cliënt dient tijdig voor de gemaakte afspraak aanwezig te zijn. Indien de cliënt zijn afspraak niet kan nakomen, zal de cliënt dit tenminste 24 uur tevoren aan de opdrachtnemer bekend maken (schriftelijk per email dan wel telefonisch eventueel door inspreken op het antwoordapparaat, ook op zondag.) Bij het niet nakomen van de afspraak of bij annulering op een kortere termijn dan 24 uur voor de afspraak, zal de opdrachtnemer de helft van het tarief voor een consult in rekening brengen.

3. Bereikbaarheid

De praktijk is iedere werkdag telefonisch en per email bereikbaar. In het weekend en bij telefonische onbereikbaarheid kan het antwoordapparaat worden ingesproken of een email of appbericht worden gestuurd. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Indien de psycholoog onbereikbaar is en de cliënt heeft dringend hulp nodig, dan dient deze contact op te nemen met de dienstdoende huisarts. In het geval dat de psycholoog voor langere duur afwezig is, wordt met de cliënt besproken op welke wijze vervanging zal worden ingevuld.

4. Financiering

Psychologenpraktijk Yvonne Hofman heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. De nota dient door de opdrachtgever aan Psychologenpraktijk Yvonne Hofman te worden betaald. Informatie hierover kan bij opdrachtnemer worden opgevraagd. Indien de opdrachtnemer genoodzaakt is zijn declaratie/vordering aan een deurwaarder uit handen te geven doordat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, zal de opdrachtnemer de incassokosten aan de opdrachtgever doorberekenen. Mocht de opdrachtgever met de betaling van enige vordering jegens de opdrachtnemer in gebreke blijven, dan heeft de opdrachtnemer het recht verdere uitvoering van behandeling op te schorten tot op het moment dat de vordering is voldaan.

5. Tarief en vergoedingsvoorwaarden

Voor informatie over de huidige tarieven wordt verwezen naar de website van Psychologenpraktijk Yvonne Hofman en naar opdrachtnemer zelf. 

6. Procedure van behandeling

De startdatum van het behandeltraject wordt bepaald door de datum van het kennismakingsgesprek.
De procedure van de behandeling is te onderscheiden in drie fasen.

1. Intakefase: kennismaking, inventarisatie van probleemgebieden, diagnostiek en bespreking van behandeldoelen.

2. Behandelfase: samen met de psycholoog werkt de cliënt aan verandering van zijn/haar problemen of klachten. Een sessie duurt 45 minuten.

3. Evaluatie en afronding: beëindiging van de behandeling vindt in een afsluitend gesprek of schriftelijk per mailbericht plaats.

7. Het klachtrecht

Opdrachtnemer is BIG-geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog en leeft de beroepscode volgens dit register na. Met deze BIG-registratie valt de opdrachtnemer onder het medisch tuchtrecht. Daarnaast is opdrachtnemer aangesloten bij de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen.
De klachtenfunctionaris van de NVGzP is het eerste aanspreekpunt in het geval de psycholoog en de cliënt er samen niet uitkomen. De klachtenfunctionaris adviseert de cliënt en kan bemiddelen tussen psycholoog en cliënt. Een exemplaar van de beroepscode, evenals de procedure voor het klachtenrecht ligt ter inzage in de praktijk.

8. Het privacyreglement

Opdrachtnemer is BIG-geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog en valt daarmee onder het medisch beroepsgeheim. De praktijk houdt zich aan de wettelijke regels die er gelden met betrekking tot het waarborgen van de privacy. Het privacyreglement ligt ter inzage in de praktijk.
Opdrachtnemer heeft een registratieverplichting naar overheid en zorgverzekeraars van gespeudonimiseerde persoonsgegevens in het kader van de Wet marktordening gezondheidszorg. Indien client en zorgaanbieder een privacyverklaring ondertekenen kan een aanlevering van deze gegevens achterwege blijven.

9. Uitwisseling van informatie

Psychologenpraktijk Yvonne Hofman wisselt geen informatie uit met derden, tenzij op schriftelijk verzoek van opdrachtgever. Verstrekking van informatie aan anderen  gaat altijd in overleg en met schriftelijke toestemming van de cliënt. De psycholoog kan een derde consulteren over uw casus, dit gebeurt altijd anoniem. Indien u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dit kenbaar maken bij de psycholoog.

Privacyverklaring | Copyright Psychologenpraktijk Yvonne Hofman 2016-2021 | Ontwerp KOP11